Bygga om i lägenheten

Tillstånd

Information om och blankett för tillstånd om ändring finns här.

Du måste alltid få ett tillstånd av styrelsen vid arbeten som berör vatten- och/eller avloppssystemet, ventilationssystemet, vid ombyggnad av våtrum, rivning/uppförande av väggar och vid byte av elcentral.

Inför påbörjandet av arbeten som påverkar bärande konstruktioner eller ändrad planlösning, måste du också ansöka om tillstånd hos Stadsbyggnadskontoret. Kopia av tillståndet lämnas till styrelsen.

Beslut gällande tillstånd tas på styrelsemöte. Datum för styrelsemöten finns här.

Ifylld blankett anslås efter beviljad ansökan i aktuell port av styrelsen efter godkännande.

Du är ansvarig

  • för att de hantverkare Du anlitar tar del av föreningens byggregler.
  • för att byggsopor transporteras bort.
  • för att arbetet utförs på ett professionellt vis vad gäller föreningens regler för täckning av känsliga ytor och städning av allmänna utrymmen.
  • att hantverkaren/entreprenören är försäkrad för arbetet som ska utföras.
  • att informera styrelsen om när byggstart sker och när arbetet är avslutat.

Rörinstallationer

Vid vatten- och avloppsinstallationer skall arbetet utföras enligt brVid vatten- och avloppsinstallationer skall arbetet utföras enligt branschreglerna Säker vatteninstallation. Ett ”Säker Vatten”-intyg från behörig entreprenör lämnas till styrelsen. Detta för att säkerställa att företag som arbetar i fastigheten är uppdaterade med de regler som gäller idag och att arbeten utförs enligt dessa krav.
https://www.sakervatten.se/branschreglerna

Radiatorer är en del av värmesystemet i fastigheten som är föreningens ansvar, det är således inte tillåtet att ta bort radiatorer. Behöver de flyttas skall detta godkännas av Styrelsen och bör framgå av byggansökan.
Relationshandling rörande vatten- och avloppsinstallationer skall också lämnas till styrelsen.

Vid behov av vattenavstängning ska planering ske i god tid, minst två veckors framförhållning behövs. Vattenavstängning kan enbart ske mellan klockan 9 och 10, avstängningen skall vara så kort som möjligt. Detta med tanke på restaurangen, frisören och tandläkaren i fastigheten.

I vissa fall kan rörläggaren själv stänga av vattnet, men ibland behövs assistans av fastighetsskötaren. Kontakta då i god tid Spetsudden, tel. 08-22 04 44. Om vattenavstängning ska ske vid annat tillfälle än i samband med Spetsuddens ordinarie rondering på tisdagar får du även bekosta deras transport och restid.

Information om vattenavstängning anslås på informationstavlorna i alla fem trapphusen minst 4 dagar i förväg. Alla butiker/lokaler i fastigheten skall informeras. Kontaktuppgifter erhålls från styrelsen.

Vattenavstängning får ej ske under uppvärmningssäsongen, entreprenören får konsulteras om det finns möjlighet till lokalt tillfällig frysning av aktuella vattenrör.

Föreningens städfirma måste också aviseras: jama service företaget AB, Åke Svantesson, info@jamastad.se, 070-230 16 70

Butiker/lokaler finns i gatuplan på St Eriksgatan 85-87, och Tomtebogatan 3 och 3A

Våtrum

Vid renovering av våtrum skall arbetet utföras enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). Ett intyg ska erhållas av entreprenören kallat ”Kvalitetsdokument Egenkontroll enligt BBV för våtrum” och lämnas till styrelsen vid arbetets färdigställande. https://www.bkr.se/fakta/branschregler/

Vid byte av befintlig golvbrunn till godkänd plastbrunn i våtutrymme lämnar föreningen ett bidrag på 3500:- + moms. Begär separat faktura på golvbrunnen av entreprenören. Föreningen betalar inte entreprenörens faktura. Fyll i bifogad kassaredovisningsblankett. Som handläggare anges Pär Wikman och som referens anges 99220160.

Blanketten + entreprenörens faktura samt alla begärda intyg (våtrumsintyg, säker-vattenintyg och eventuella andra intyg) läggs i föreningens brevlåda S:t Eriksgatan 85A ½ tr eller skickas via e-post till info@hsbgjutaren.se. OBS! De skall inte postas till HSB.

Kök

Spisfläkt med motor som är kopplad till ventilationskanalen är absolut förbjudet. Forceringskåpa är tillåtet alternativt kolfilterfläkt om separat frånluftsdon finns i köket.

Fuktskydd i form av en spillbricka skall finnas under kylskåp och disk- och tvättmaskiner. Utförande av fuktskydd i skåp under diskho ska ske enligt Säker Vatteninstallation.

https://www.sakervatten.se/branschreglerna

Ventilation

Byggnaden är frånluftsventilerad med frånluftskanaler i kök, badrum och förråd. Ventilationskanal som dras om i innertak skall ha minst diameter 125 mm för köksventilation och 100 mm för badrum och klädkammare.

Elinstallationer

Vid elinstallationsarbeten krävs att det företag du anlitar uppfyller gällande regelverk. Du behöver säkerställa att företaget är godkänt på nedan länk och delge styrelsen företagets org. nr eller ID-nummer.
https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

Vid byte av elcentral kontakta Spetsudden 08-220444.

Besiktningar

När osäkerhet råder om förhållandena, t ex om en vägg är bärande eller inte, kan du tvingas anlita en besiktningsman att göra en för-, mellan- och/eller slutbesiktning. Alla besiktningar betalas av lägenhetsinnehavaren.

Byggmaterial och byggsopor

Byggmaterial eller byggsopor får inte förvaras i trapphuset eller i andra gemensamma utrymmen. Smutsas trapphus eller hissar ner p.g.a. byggprojektet ansvarar du för att städning utförs direkt.

Används hissen för transport av byggmaterial/sopor måste insidor och golv skyddas så att hissinredningen inte bli förstörd. Skydd för hissens insidor finns i förråd 204 som ligger i tvättstugegången på S:t Eriksgatan 85, hänglåsets kod är 5500. Finns det risk för att hissgolvet skadas måste du såga till en skiva som skyddar golvet. Observera att hissen är en personhiss, Den skall endast täckas in under korta perioder, normalt 1-2 dagar för rivningen och sedan 1-2 dagar till för transport av byggnadsmaterial. Det finns tre olika skydd, ett för Tomtebogatan 1A, ett för Sankt Eriksgatan 85A och ett skydd för de övriga hissarna.

Meddela dina närmaste grannar att du bygger om.

Byggsopor som skall transporteras bort placeras på körbanan i max 24 timmar. Trafikkontorets Villkor vid användning av offentlig plats för säckar med byggmaterial, ska följas. Se information på deras hemsida.

Portar och får inte lämnas öppna utan bevakning. Informera styrelsen i förväg om du planerar att ställa upp byggsäckar och utanför vilken port.

Bullrande arbeten

Bullrande arbeten får utföras mån-fre kl 8-18 samt lör-sön 11-16. Tänk dock på att visa hänsyn, så att de mest bullrande arbetena utförs på dagtid under veckodagarna.

Bostadsrättsförsäkring och brandvarnare

Glöm inte att teckna tillägg för bostadsrätt i hemförsäkringen och att se till att det finns fungerande brandvarnare i lägenheten.